Sevgi Öğretmenimizden 21 Aralık Hakkında Mesaj

  • by

18.11.2020 tarihli Sananda adlı Hz. İsa olarak da bedenlenmiş varlığın kanal aracılığı ile yayınlanmış mesajıdır. Yorumsuz olarak sunuyorum 🙏💖

Hello friends of the truth

- Merhaba gerçeğin dostları

Sananda channeling regarding 21st of December

- 21 Aralık hakkında Sananda kanal bağlantısında

Oh you human beings on earth

- Ah siz dünya gezegenindeki insan bedenli varlıklar

The clear message that emerges around this date 21st of December 2020 is rather groundbreaking

- 21 Aralık 2020 civarında ortaya çıkan mesaj oldukça yerinden oynatıcı, sarsıcı

The quilt that you have been lying under for so many thousands of years will finally be pulled off you

- Bir çok bin yıldır üzerinizi örtmüş yamalı şilte sonunda üzerinizden çekilip alınacak

Now it's happening and you have been waiting for a long time

- Şimdi bu gerçekleşiyor ve siz uzun zamandır bekliyordunuz

The knowledge becomes visible to everyone

- Bilgi herkese görünür oluyor

My word becomes audible to all

- Sözüm herkese duyulur oluyor

And from that day on the glorious commission to convey the divine truth will begin to lose its role for many of you because all can now see and hear

- Ve o günden itibaren ilahi gerçeği iletmeye soyunmuş azametli komisyon bir çoğunuz için rolünü kaybedecek çünkü herkes artık görecek ve duyacak

You who do not yet hear the eternal words directly and unedited will be able to begin to hear them

- Sizler ki ölümsüz sözleri henüz doğrudan ve değiştirilmemiş haliyle duymayanlar duymaya başlayacak

You who do not yet see the divine light shining through all living things will be able to begin to do so

- Sizler ki yaşayan her şeyden parlayarak yayılan ilahi ışığı henüz görmeyenler görmeye başlayacak

You who have not yet understood your own divine essence and ability will begin to do so

- Sizler ki kendi ilahi özünü ve marifetlerini henüz anlamayanlar anlamaya başlayacak

With that said the time until December 21st will be very intense because the clock is ticking for those who now rule the world

- Bununla beraber 21 Aralık tarihine kadarki zaman çok yoğun olacak çünkü dünyayı yönetenler için saat bitişe doğru işliyor

When the quilt is pulled by all of you an event follows which first consists of a small shocking awakening

- Ve yamalı şilte hepiniz tarafından çekiliverdiğinde önce küçük şok edici bir uyanıştan ibaret bir olay yaşanacak

And then it takes on a little different expression in all of you

- Ve sonra hepinizde biraz değişik bir ifadeye bürünecek 

What is special now is that is the starting point of an event that cannot be stopped or undone

- Şu anda özel olan şey bunun durdurulamayan ve geri döndürülemeyen bir olayın başlangıç noktası olması

What we want to point out is that the time for the start of a global awakening is December 21st but it is not a competition

- İşaret etmek istediğimiz şu ki global bir uyanışın başlangıcı 21 Aralık olmakla beraber bu bir yarışma değil

What happens when you wake up from your slumber is that you get out of bed then you feel very hungry food is the first thing you think of

- Kapatıldığınız hücrenizden uyandığınızda olacak olan şey şu ki yataktan çıkacaksınız ve sonra çok aç hissedip önce yemek yemeyi düşüneceksiniz

And you probably want healthy food that your body can easily break down this is because the energy frequency you encounter when the cover is pulled off is much finer in its vibration

- Ve muhtemelen vücudunuzun kolaylıkla işleyebileceği sağlıklı besinler isteyeceksiniz çünkü örtü kaldırıldığında tanışacağınız enerji frekansı çok daha ince ve hassas titreşimli olacak

And that which has a lower vibration in the encounter with a higher one creates chaos in its energies therefore you feel the desire to fine-tune your vibrations through food meditation and other things

- Ve düşük titreşimlinin yüksek olanla buluşmasıyla kaos yaratılmasından dolayı titreşiminizi besin, meditasyon ve başka şeylerle ince ve hassas ayarlama arzusu hissedeceksiniz

So that you can create hearing within you and in harmony with the new frequency

- Öyle ki içinizdeki duyuşu yaratabilesiniz ve yeni frekansla uyum içerisinde olabilesiniz

No one thought we would do this pull away of the blanket in a single swipe but because man seems to sleep hard these efforts are necessary

- Kimse örtüyü bir seferde hızla çekeceğimizi düşünmedi fakat insan çok derin uykuda uykuda olduğu için bu çabalar gerekli

We cannot wait any longer

- Daha fazla bekleyemeyiz

This will also contribute to the shock wave of demonstrations and revolutions all over the world

- Bu, dünyadaki gösteriler ve devrimler için gerekli şok dalgasına katkıda bulunacak

And it is necessary to leave the old power structure here

- Ve eski güç yapısını burada terk etmek gerekli

At last we ask you who have prepared for this to stand firm when it happens

- Nihayet olanlar olurken bunun için hazırlanmışlardan sıkı durmalarını istiyoruz 

Let no one extinguish your light but light up the truths of timelessness that create harmony and joy

- Kimse ışığınızı söndürmesin bilakis uyum ve neşe yaratan zamandan muaf gerçekleri aydınlatsın

It is more important than ever to let yourself be led by the loving light

- Sevgi dolu ışık ile yönlendirilmeye kendinizi bırakmak her zamankinden daha da önemli 

Fear is the only and the most important weapon of the old power towards the new enlightened age with divine self-creating and free people that we choose

- Seçilmiş özgür ve ilahi yanlarıyla kendilerini vareden insanlardan oluşan yeni aydınlanmış çağa gidişte, korku eski güç yapısının tek ve en önemli silahı

This date is important because it is on December 21 that the light will return for you who live up north

- Bu tarih önemli çünkü 21 Aralık'da yukarıda kuzeyde yaşayanlar için ışık geri dönecek

The light comes from the north

- Işık kuzeyden geliyor

You've heard this many times that's what is happening now as we pull off the covers the light of the truth will suddenly shine brightly

- Bunu öncesinde defalarca duydunuz şöyle ki biz şimdi örtüyü çekerken olan şey gerçeğin ışığının aniden kuvvetle parlayacağı

And nothing can be hidden from the world anymore

- Ve hiç bir artık dünyadan şey gizli kalamayacak

The light of truth is the only thing that can exist when there is no blanket to hide the lies underneath any longer

- Altında yalanların gizlenebileceği bir örtü kalmayınca gerçeğin ışığı varolabilecek tek şey olacak

Therefore it is urgent to give you these abilities to communicate directly and unedited with the highest source itself

- Ve bundan dolayı size doğrudan ve değiştirilmemiş olarak en üst kaynak ile bağlantı kurabilecek yetenekleri sunabilmek çok acil

Sit down and meditate this day and be awakened to the new light that comes when we pull off the blanket

- Oturun ve bu güne meditasyon yapıp örtüyü çekince gelecek yeni ışığa uyanmış olun

Be one with this light and communicate with all life through this light

- Bu ışıkla olun ve bütün hayatla bu ışığın içinden iletişim kurun

The dream becomes a reality and understand that it does not happen overnight for all of you

- Rüya gerçek oluyor ve anlayın ki bu sizin için bir gecede olmayacak

It's just a starting shot that goes but it's not a competition

- Bu sadece ateşlenen başlangıç atışı fakat bir yarışma değil bu

Until now we have let you all wake up at your own pace but it is now the case that we have to let you wake up at once

- Şimdiye kadar biz sizin kendi hızınızda uyanmanıza izin verdik fakat artık şimdi birdenbire uyanmanıza izin vermeliyiz

Time is short in your world and we can no longer look on without stepping in on a broad front

- Dünyanız için zaman kısa ve geniş bir cepheye adım atmadan önümüzü görmemiz mümkün değil

It can be shocking for many and then you all need to stay calm and spread love love and love again

- Bir çoğu için şok edici olabilir ve sonra siz sakin kalmalı ve sevgi, sevgi ve sevgi yaymalısınız

Nothing else helps with the frustration and confusion that can arise

- Ortaya çıkacak hayal kırıklığı ve kafa karışıklığı için başka hiç bir şey fayda etmez

So my dear friends understand that everything leads to this one thing your divine awakening and humanity as well

- İşte benim sevgili arkadaşlarım, anlayın ki her şey bu tek şeye yani sizin ve de insanlığın ilahi uyanışına götürüyor

The new person is you and the world is waiting for you

- Yeni kişi sizsiniz ve dünya sizi bekliyor

Jesus Christ, true spirit and the allies working for the enlightenment on Mother Earth

- İsa Mesih, gerçek öz ve Dünya Ana'da aydınlanma için işbirliği halinde çalışanlar 

This message channeled via Jenny Lee Gustafsson

- Bu mesaj Jenny Lee Gustafsson kanal bağlantısı aracılığıyla alınmıştır

Orijinal mesaj

sabribuyuksoy.com